O nás

Historie SKST Děčín

Stolní tenis v Děčíně od roku 1945

Severočeské město Děčín má několik, v České republice známých, sportovních klubů v různých sportovních odvětvích jako např. v košíkové, ledním hokeji, házené, odbíjené, karate, kuželkách, bowlingu, boxu, krasobruslení a kopané. Při tomto výčtu ale nesmíme zapomenout ani na stolní tenis. Jeho tradice zasahuje až do roku 1945. Jak nám říkají staré a velmi hodnotné kroniky, hrál se na  několika místech se 2 - 4 stoly a v několika tělovýchovných jednotách.

Postupem času se stolní tenis v Děčíně sjednotil pod hlavičkou Kovostroje Děčín, kde se celou řadu let hrála druhá liga žen i mužů. V roce 1973 se podařilo postavit novou hernu se 7 stabilními stoly a to přineslo další přísun a rozvoj hráčské základny. Zejména za trenéra O. Machotky zde vyrostla celá řada sportovců a do Děčína se začali sjíždět i nadějní hráči z okolí.

Kvalitní trenéři v Děčíně

Další výkonnostní postup nastal za RODASSU při změně vedení a za nového majitele oddílu. Přišla celá řada nových činovníků i hráčů a po dřívější menší krizi se rok co rok dařilo postupovat po  žebříčcích výše. Byli zde u toho kvalitní trenéři jako pánové Dvořák, Studecký, Novák a zejména M. Knebl z Teplic.

V nejlepším se ale dostavila krize ve jmenované firmě a jako úder blesku téměř přes "noc" byli všichni zainteresovaní postaveni bez finančního zabezpečení před otázkou, co a jak bude dál?

Nový klub - vznik SKST Děčín

V této situaci se projevila u několika jedinců síla, chuť a vůle jak nezkrachovat a dále pokračovat. Jednalo se hlavně o M. Knebla a dále pak o J. Tauše, Z. Meidla a O. Plíška. Následně byl tedy ustanoven a postaven na "vlastní nohy" nový klub - SKST Děčín, který vznikl jako občanské sdružení členů.

Pomalu ale jistě se začaly dostavovat výsledky. Muži to dotáhli až do I. ligy, ženy až do extraligy, a přicházel úspěch za úspěchem. Přesto se však nedalo zabránit mnoha pozdějším odchodům hráčů a hráček za lepšími, zvláště pak hmotnými podmínkami. Ukázalo se, že je nutné začít znovu a trpělivě, a počkat na růst hráčů a hráček z vlastních řad. To se částečně daří a v současnosti ve všech soutěžích hrají vlastně jen naši hráči.

Klub stolního tenisu Děčín v sezoně 2000/2001

SKST Děčín má na 120 členů, z toho podíl mládeže dosahuje cca 70 %. Je tedy patrné, že veškerá práce je směřována a věnována právě jí. Vlastní mládež dobře reprezentuje svůj oddíl, město, okres a kraj po celé republice. Vždyť ještě před nedávnem byl SKST Děčín vyhodnocen Ústřední asociací v Praze mezi 4 nejlepšími oddíly stolního tenisu v činnosti s mládeží na republikové úrovni a na MČR soutěžního ročníku 2000/2001 se probojovala družstva mladších žákyň, starších žákyň i dorostenek.

V rámci kraje děvčata dobyla tituly přeborníků v jednotlivcích, ve čtyřhrách a družstvech. V poslední době se začínají dobře projevovat i chlapci, především v mladších žácích. V žebříčcích mládeže ČR jsou na pěkných místech L. Lažanská, Zd. Dyškantová, Z. Rambousková, T. Šámalová, N. Röhrichová, M. Ploštica a J. Polanský.

Tréninky mládeže

V herně SKST probíhají tréninky mládeže denně ve třech turnusech podle výkonnostních skupin, na které navazuje hra s dospělými. Někteří jedinci mají možnost tréninku místo hodin tělesné výchovy v dopoledních hodinách. Běžně zařazujeme hráče a hráčky z řad mládeže do pravidelných mistrovských soutěží dospělých počínaje okresním přeborem a konče ligou.

Do celkové koncepce patří a za účelem dalšího zvyšování herní úrovně mládeže je pravidelně pořádáno letní soustředění za účasti pozvaných kvalitních hráčů z řad dospělých. Rovněž nelze pominout pořádání turnajů různých věkových kategorií, kterých ročně organizujeme kolem 35. Pravidelně jsou obsazovány republikové bodovací turnaje mládeže.

Soutěže v Děčíně

Družstva SKST Děčín hrají v dlouhodobých soutěžích první ligu žen, dvě druhé ligy žen, divizi žen a mužů, oblastní přebor a soutěž mužů a šest družstev, která jsou složena z mužů, žen a dětí, nastupuje v okresním přeboru. Pro oblastní přebory družstev mládeže máme vždy připraveny jedno až dvě družstva v každé kategorii mladších a starších žáků a žákyň, dorostenek a dorostenců. Interně se v našem oddíle mimo jiné hraje dlouhodobá tzv. I. a II. liga smíšených družstev žactva.

Vyvrcholením aktivit uvnitř oddílu je turnaj o SUPER žáka a jemu navazující turnaj rodičů dětí. Nezapomene se ani na naše VETERÁNY, kteří zde mají svůj celorepublikový turnaj.

Herna stolního tenisu v Děčíně

Herna stolního tenisu se nachází v dominantní poloze sportovišť v Podmoklech u vlakového nádraží Děčín hl. n., je dostupná z autobusového nádraží i osobním automobilem. Je využita mimo července a jednoho týdne v prosinci prakticky denně.

Společnou snahou vedení oddílu je umožnit přístup ke sportování široké veřejnosti, školám a různým organizacím, což se nám daří. K výrazným akcím roku patří turnaje železničářů, SČE, Židovské obce a v neposledním i zdravotně postižených spoluobčanů. Nezřídka je umožněno trénování hráčů z cizích oddílů stolního tenisu nebo možnosti zahrát si stolní tenis sportovcům jiných sportovních odvětví.

Republikové turnaje stolního tenisu v Děčíně

Mimo zmíněných soutěží zajišťuje oddíl mimořádně náročné republikové turnaje, kterými jsou bodovací turnaj mladšího a staršího žactva, dorostu a pro dospělé Velká cena Děčína. Na mládežnické turnaje je z důvodu vysokého počtu startujících (cca 100 - 150 hráčů) zapotřebí 15 až 16 stolů a proto se musí hrát na dvou místech. Tuto potřebu zajišťujeme ve sportovní hale v Křešicích. Ubytování sportovců, trenérů a doprovodu řešíme ve spolupráci s ubytovacími zařízeními místních internátů.

Nábor SKST Děčín - pinčes není jen obíhačka

Podpora SKST Děčín jako příspěvkové organizace

Vzhledem k tomu, že SKST Děčín je ve své podstatě příspěvkovou organizací svých členů a nemá doposud žádného hlavního sponzora, je hlavní činností všech jeho dobrovolných pracovníků především zajištění potřebných finančních prostředků. Rozpočet SKST se pohybuje na hranici 400 tisíc Kč ročně.

Pochopení nacházíme u orgánů ČSTV, u Městského úřadu a u několika dalších, především malých sponzorů. Členské příspěvky dosahují pro rok 2003 výše 2000 Kč na člena bez rozdílu věku. Kromě toho si většina členů hradí samostatně náklady na dopravu, vklady na turnaje a nocležné. Pochopitelně si každý člen sám zajišťuje běžné základní vybavení - tenisky, raketu a potahy na pálku, které jen pro ilustraci představují náklad 2x 650 Kč za půl roku.

Většinu nákladů tvoří náklady na základní potřeby pro vlastní činnost jako plyn na topení a ohřev vody, celoroční osvětlení, spotřeba míčků, poštovné, telefony, úhrady přihlášek k mistrovským soutěžím, náklady na rozhodčí, údržbu a opravy apod. I přes trvalou starost o zajištění nutných porstředků oddíl žije, nemá dluhy a navíc se i rozvíjí.

Prostory a herna i pro tělesně postižené

K největším počinkům jistě patří výstavba a otevření nového sociálního zařízení, šaten, prostor pro technické zabezpečení a bufetu a to podle norem a parametrů pro těžce zdravotně postižené spoluobčany. Tyto prostory v hodnotě 2,4 mil. Kč budou zajisté přispívat zájmům členů oddílu i široké veřejnosti a umožní konání krátkodobých soustředění, třeba i s partnery ze SRN. Domovské právo zde naleznou právě zdravotně a tělesně postižení, což byl a nadále zůstává velice potřebný a humánní cíl.

Činnost klubu a výsledky hráček a hráčů SKST Děčín si konečně vydobyla své místo ve sdělovacích prostředcích i vedle podstatně sledovanějších sportů, jako fotbalu, hokeje a košíkové. Těmi, kteří nám věnují prostor na svých stránkách jsou hlavně Děčínský deník, Princip a Naše město, dále místní televize a rozhlas.

Naše cesta stále pokračuje

Stolní tenis je sportem olympijským, třetím nejrozšířenějším na světě a je vyhledávaný všemi věkovými vrstvami obyvatel. Zde v SKST Děčín je velmi pěkné prostředí a každý je zde vítán.

Ve stávajícím složení je cílem pokračovat v nastoupené cestě a využít chuti sportovců, mládeže, rodičů, veřejných činovníků města, podnikatelů a i obyčejných lidí. Jsme si ale dobře vědomi co nás tlačí a co potřebujeme ke splnění svých záměrů.

Jde především o získání potřebných finančních prostředků, které by ještě více pomohly zkvalitnit poskytované služby veřejnosti a zlepšit podmínky členů (údržba zařízení, zvýšení a zlepšení úrovně tréninkového procesu od přípravky až po ligové hráče, dovybavení interiéru, zajištění obnovení jednotného oblečení ligových, divizních a oblastních družstev, zajištění hracího materiálu apod.).

To lze však zajistit využitím vlastních aktivit na straně jedné a s příchodem a pomocí většího počtu sponzorů na straně druhé. Nabízí se zde možnost umístění stabilních poutačů a reklam přímo v herně SKST a hlavně možnost umístění reklam na dresech družstev i jednotlivců SKST. Je zde rovněž již výše zmiňovaná možnost pořádání podnikových a jiných turnajů, nebo jenom tak si zahrát. Forma všech alternativ sponzorování může být kdykoli projednána s každým, kdo by měl zájem napomoci rozvoji tohoto atraktivního, rychlého, fyzicky náročného ale především masového sportovního odvětví.

V žádném případě neupustíme od hesla "Práce s mládeží se vyplácí".

Vedení SKST Děčín

SKST Děčín pořádá nábor dětí a mládeže
TOP